000000 3A4960 5279BC 7F898A 88B7E1 D6D8E5 FDEDCB FDFCF8

عقاید،علایق،دلمشغولی ها و روزمرگی های جمع شده در عکس های یک عکس گیرنده ی فلان فلان شده